VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zástavní právo
Zástavní právo řadíme mezi věcná práva k cizí věci. Jeho cílem je zajištění dluhu a jeho příslušenství pro případ, že by dlužník svou splatnou pohledávku nedokázal řádně splácet. Je-li zřizováno zástavní právo k nemovité věci (evidované v katastru nemovitostí), vzniká až ke dni jeho zápisu do katastru nemovitostí. Zanikne-li zajištěný dluh, tedy dojde-li k jeho splacení, zanikne také zástavní právo. Nedohodnou-li se strany jinak, výmaz zástavního práva na nemovité věci je v katastru nemovitostí povinen zajistit věřitel, a to bez zbytečného odkladu po jeho zániku.