VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věcné břemeno
Pojem věcná břemena je společné označení pro služebnosti a reálná břemena, která představují omezení vlastníka nemovité věci při výkonu jeho vlastnického práva. Věcná břemena k nemovitým věcem (evidovaným v katastru nemovitostí) jsou zapisována do katastru nemovitostí, přičemž při převodu vlastnického práva k nemovité věci věcné břemeno rovněž přechází na nového vlastníka.

Reálná břemena bývají označována jako aktivní věcná břemena, a to z důvodu, že povinná osoba je povinna něco konat či dávat. Typickým příkladem je tzv. výměnek.

Při prodeji a koupi nemovité věci se častěji setkáváme se služebnostmi, tzv. pasivními věcnými břemeny, při kterých je povinná osoba obvykle něco povinna trpět nebo se něčeho zdržet. Služebnost je možné zřídit ve prospěch konkrétní osoby (osobní služebnost) nebo ve prospěch nemovité věci (pozemku, bytu…).
Jako příklad služebností je možné uvést:
  • služebnost inženýrské sítě,
  • právo na vodu,
  • služebnost stezky, průhonu a cesty,
  • právo užívání.