VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vada věci
Vady věci je obecně možné rozdělit na právní a faktické.

Právní vadou stižená věc je taková, která je omezena právem třetí osoby a znamená tedy omezení kupujícího v jeho vlastnickém právu. Nejčastěji se v případě nemovitých věcí bude jednat o věcná břemena a zástavní práva.

Vady faktické lze chápat jako nedostatky na věci v její kvalitě, jakosti a provedení. Rozlišují se na tzv. zjevné a skryté.

Za zjevné vady jsou považovány takové, které musel kupující poznat s obvyklou pozorností již při uzavření smlouvy (např. rozbité okno). V případě nemovitostí se za zjevnou vadu považuje rovněž taková, která je zjistitelná z katastru nemovitostí.

Skryté vady jsou takové, které věc měla již při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tj. při předání nemovité věci), ačkoliv se projeví až později. Jsou specifické tím, že při převzetí dané věci nejsou na první pohled zjevné, mohou být například skryty sádrokartonem, a tedy při běžné prohlídce věci nezjistitelné. Pokud kupující skrytou vadu objeví, musí ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, nejpozději pak do 5 let od nabytí vlastnického práva. Dle posouzení, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy má kupující nárok na opravu věci, slevu z kupní ceny, či v krajním případě i na odstoupení od kupní smlouvy.