VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezervační smlouva (neboli dohoda o zablokování)
Rezervační smlouva (označována také jako dohoda o zablokování či blokační dohoda) je dle zákona tzv. inominátním neboli nepojmenovaným smluvním typem (tzn. že zákonem nejsou nijak upraveny její náležitosti).

V praxi se využívá při prodeji nemovité věci v případech, kdy obchod zprostředkovává realitní kancelář. Lze výrazně doporučit uzavírání trojstranné rezervační smlouvy, jejímiž stranami je vedle zprostředkovatele (realitní kancelář, makléř) a zájemce o koupi také vlastník nemovité věci. Jedině tak je možné docílit naplnění smyslu rezervační smlouvy.

Na základě rezervační smlouvy je obvykle skládán tzv. blokační poplatek, který stvrzuje vážný zájem kupujícího o konkrétní nemovitou věc. Po dobu sjednané blokační lhůty (obvykle jeden měsíc) mají vlastník nemovité věci a zprostředkovatel povinnost zablokovat její prodej pro konkrétního zájemce o koupi.

Součástí ujednání blokační dohody jsou často rovněž smluvní pokuty pro případ, kdy některé ze stran neprojeví ve sjednané blokační lhůtě součinnost k uzavření kupní smlouvy.

Vedle prodeje je dohodu o zablokování možné uzavřít rovněž při pronájmu či podnájmu nemovité věci.