VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Převod vlastnického práva k nemovité věci
Ze zákona platí, že převádí-li se vlastnické právo k nemovité věci, nabývá se věc do vlastnictví až zápisem do katastru nemovitostí, nikoliv uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví. Nabyvatel (např. kupující) se stává vlastníkem ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Výjimkou v tomto pravidle jsou stavby, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí (např. podzemní stavby). Vlastnické právo k nim se převádí (nabývá) smlouvou k okamžiku její účinnosti, není-li smluvními stranami ujednáno jinak.