VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí České republiky lze definovat jako veřejný seznam obsahující soubor údajů o nemovitých věcech nacházejících se na území České republiky. Tento seznam eviduje vlastnická práva nemovitých věcí a jiná věcná práva k nim (např. zástavní právo, věcná břemena apod.), dále jejich popis, geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí vznikl 1. 1. 1993. Od ledna 2014 je katastr nemovitostí upravován zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který se nazývá katastrální zákon.

Dnes katastr nemovitostí funguje dle dvou základních zásad, a to zásady formální publicity (tzn. že se jedná o veřejný seznam, do kterého lze nahlížet a pořizovat si z něj pro svou potřebu výpisy nebo náčrty) a materiální publicity (tzn. že se má za to, že co bylo do seznamu zapsáno, bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem).