VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z přijmu z prodeje nemovité věci
Příjem z prodeje nemovité věci se daní jako ostatní příjmy dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, sazbou 15 %, přičemž tento příjem je třeba zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Tento příjem může být ve specifických situacích od daně osvobozen. Podmínky pro osvobození od daně z příjmů jsou upraveny zejména v § 4 zákona. Nejčastěji se bude jednat o případy, kdy prodávající vlastnil nemovitou věc déle než pět let, měl v ní alespoň dva roky bydliště nebo pokud prostředky získané prodejem budou použity k uspokojení vlastní bytové potřeby.

Pokud je osvobozený příjem vyšší než 5.000.000 Kč, je prodávající povinen tuto skutečnost písemně oznámit správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl příjem obdržen. Výjimkou jsou nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, tedy oznamovací povinnost platí jen pro příjmy získané prodejem družstevního podílu s výší přesahující 5.000.000 Kč.