VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z nemovitých věcí
Poplatníkem daně z nemovitých věcí je osoba, která je k 1. 1. daného roku vlastníkem nemovité věci. Pokud tedy kupující nabyl vlastnické právo k nemovité věci např. v březnu, je k dani povinen až následující kalendářní rok.

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období (tato lhůta je prodloužena do 31. 3. v případě, kdy byl v daném roce podán návrh na vklad, ale do 31. 12. nebylo rozhodnuto o jeho povolení). Za předpokladu že nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně, další roky již poplatník daňové přiznání nepodává a správce daně mu zašle složenku s předepsanou úhradou.

Daň je splatná najednou do 31. 5. daného roku nepřesahuje-li 5.000 Kč, jinak ve dvou stejných splátkách nejpozději k 31. 5. a 30. 11. daného roku (výjimku mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb).